nosimsosovky.sk, Vaše kontaktné šošovky za najlepšie ceny priamo do domu


VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ PODMIENKY

Článok 1. Všeobecné ustanovenia

Uskutočnenie objednávky na internetových stránkach www.nosimcocky,cz, alebo na iných internetových stránkach spoločnosti CENTRAL OPTICS SA znamená, úplný súhlas klienta so všeobecnými podmienkami predaja a vylučuje, tým iné dokumenty (prospekty, katalógy) vydané spoločnosťou CENTRAL OPTICS SA, alebo niektorým z ich partnerov, ktoré majú len informačný charakter.

Právne vzťahy medzi spoločnosťou CENTRAL OPTICS SA a klientom sa riadia výlučne všeobecnými podmienkami predaja, resp. zvláštnymi podmienkami, riadne zverejnenými na internetových stránkach www.nosimsosovky.sk. Akekoľvek podmienky, ktoré nie sú v súlade s týmito všeobecnými, či zvláštnymi podmienkami predaja, sú neplatné.

Spoločnosť CENTRAL OPTICS SA si vyhradzuje právo všeobecných podmienok predaja kedykoľvek zmeniť. Platné všeobecné predajné podmienky sú tie, ktorých znenie je zvejenené na internetových stránkach www.nosimsosovky.sk ku dňu uskutočnenia objednávky.

Spoločnosť CENTRAL OPTICS SA sa zaväzuje splniť objednávku klienta v okamihu, keď objednávku klienta schváli a potvrdí ju klientovi e-mailom.

Článok 2. Tovar ponúkaný na www.nosimsosovky.sk

Internetové stránky www.nosimsosovky.sk ponúkajú kontaktné šošovky, roztoky a príslušenstvo, navrhované a vyrobené najväčšími existujúcimi firmami na trhu.

Za kvalitu produktu, ponúkaného na internetových stránkach www.nosimsosovky.sk je zodpovedný výlučne výrobca. Spoločnosť CENTRAL OPTICS SA nenesie žiadnu zodpovednosť, vzniknutú v dôsledku závad produktov, alebo ich balení.

Ponuka produktov je závislá na stave zásob v deň prijatia objednávky.

Katalóg produktov spoločnosti CENTRAL OPTICS SA je neustále rozširováný a obmieňaný.

Článok 3. Platné ceny

Ceny CENTRAL OPTICS SA sú uvedné v korunách vrátane DPH. Záväznými cenami sú ceny platné v deň uskutočnenia objednávky.

Dátum vystavenia faktúry je deň odoslania tovaru.

Ceny môžu byť kedykoľvek zmenené v závislosti od vývoja na trhu a dostupnosti produktov a služieb.

Článok 4. Dodanie tovaru

4.1 Všeobecné

Dodanie tovaru bude uskutočnené na mieste predtým určenom klientom na internetových stránkach www.nosimsosovky.sk.

V prípade, že klient odmietne prijať objednaný tovar alebo v prípade, že dodávka tohto tovaru nemôže byť uskutočnená pre nesprávne, alebo neúplné údaje klientov, má spoločnosť CENTRAL OPTICS SA právo požadovať náhradu všetkých výdavkov, vzniknutých v dôsledku odmietnutia objednaného tovaru, alebo nemožnosti tohto tovaru klientovi doručiť.

4.2 Lehoty

Dodanie tovaru sa uskutočňuje v závislosti od dostupnosti produktov, služieb, poradia prijatých objednávok a od lehôt zmluvne stanovených spoločnosťou CENTRAL OPTICS SA.

CENTRAL OPTICS SA nie je zodpovedný ani dlžný za penále, akejkoľvek povahy spojené s opozdením. V prípade opozdenia, alebo absencie dodávky tovaru, služby nie je zodpovedný za okolnosti nezávislých na vôli CENTRAL OPTICS SA.

Článek 5. Prevzatie tovaru

Prípadné nezhody doručeného tovaru je klient povinný oznámiť spoločnosti CENTRAL OPTICS SA najpozdejšie do do troch dní od jeho doručenia, a to emailom, faxom alebo doporučným dopisom.

Chybný tovar musí byť klientom riadne špecifikovaný.

Dokážete, že doručený tovar je chybný, alebo nezodpovedá objednávke, klient má nárok na jeho bezplatnú náhradu, alebo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Článek 6. Ochrana osobních údajů

Spoločnosť CENTRAL OPTICS SA sa zaväzuje, že osobné údaje klienta nesprostredkuje tretej osobe.

Klient môže uskutočniť zmenu, či opravu svojich osobných údajov formou žiadosti, adresovanej spoločnosti CENTRAL OPTICS SA na nasledujúcej adrese:

CENTRAL OPTICS SA
19, Avenue de la Faïencerie
L-1511, Luxembourg

Klient súhlasí so zaslaním špeciálnych ponúk spoločnosti CENTRAL OPTICS SA prostredníctvom e-mailu.

Článok 7. Zdravotné doporučenie

Užívateľ kontaktných šošoviek by mal pravidelne podstupovať očnú kontrolu, prevádzanú príslušným špecialistom na kontaktné šošovky.

Zmena typu kontaktných šošoviek niemože byť zmenená bez náležitého vyšetrenia očného špecialistu, ktorý uživateľovi poskytne všetky inštrukcie, potrebné pre správne používanie kontaktných šošoviek a rovnako všetky informácie ohľadom rizík a vedľajších príznakov spojených s ich nosením.

V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, zmeny kvality videnia, začervenania, či slzenia očí by mal užívateľ kontaktné šošovky okamžite vybrať a navštíviť očného lekára alebo špecialistu na kontaktné šošovky.

Článok 8. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi CENTRAL OPTICS SA a klientom sa riadia nemeckým právom.

K riešeniu všetkých sporov, vzniknutých zo zmluvného vzťahu medzi CENTRAL OPTICS SA a klientom, je k dispozícii príslušný súd v Offenburgu.